دکتر طاهر ابراهیم زاده

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

محمدعلی صدفی

رئیس هیات مدیره

فردین ربیعی

نائب رئیس هیات مدیره

1390-۱۴۰۲ هلدینگ الماس داده (دانش بنیان)