معاملات اوراق تامین مالی

شماره مجوز : 121/81292

معاملات کالا

شماره مجوز : 121/81292

معاملات مشتقه مبنی بر کالا

شماره مجوز : 121/81292

معاملات مشتقه مبنی بر اوراق بهادار

شماره مجوز : 121/81292

مشاور عرضه اوراق بهادار

شماره مجوز : 121/81292

مشاور پذیرش

شماره مجوز : 121/81292

مرکز تماس

شماره مجوز : 121/81292

معاملات بر خط اوراق بهادار

شماره مجوز : 121/81292

معاملات بر خط کالا و اوراق بهادار مبنی بر کالا

شماره مجوز : 121/81292

1390-۱۴۰۳ هلدینگ الماس داده (دانش بنیان)