قوانین و دستورالعمل ها

دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط سازمان بورس اوراق و بهادار

دریافت فایل

مصادیق تخلفات بازار سرمایه

دریافت فایل

معرفی اوراق اختیار و فروش تبعی

دریافت فایل

دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

دریافت فایل

دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

دریافت فایل

مصادیق موضوع ماده (19) آیین_نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار

دریافت فایل

1390-۱۴۰۲ هلدینگ الماس داده (دانش بنیان)