فرم های مشتریان حقیقی

فرم مشخصات اشخاص حقيقي

دریافت فایل

فرم قرارداد معاملات برخط (حقیقی)

دریافت فایل

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشــویی (حقیقی)

دریافت فایل

تغییر ناظر حقیقی

دریافت فایل

توافق نامه معاملات الکترونیک-حقیقی

دریافت فایل

فرم های مشتریان حقوقی

توافق نامه معاملات الکترونیک-حقوقی

دریافت فایل

فرم قرارداد معاملات برخط (حقوقی)

دریافت فایل

تغییر ناظر حقوقی

دریافت فایل

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی (حقوقی)

دریافت فایل

فرم مشخصات اشخاص حقوقی

دریافت فایل

فرم های جامع

فرم قرارداد اختیار معامله ، بیانیه ریسک

دریافت فایل

قرارداد جامع مشتری و کارگزاری

دریافت فایل

1390-۱۴۰۳ هلدینگ الماس داده (دانش بنیان)