کارنامه پذیرش و عرضه

شرکت نیروگاه برق کازرون

شرکت تولید نیروی برق سبز ببینالود

پذیرش

پذیرش به صورت کلی عبارت است از تطبیق وضعیت شرایط ناشر با شرایط مندرج در دستورالعمل پذیرش به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار مورد نظر در یکی از بازارهای بورس یا فرابورس ایران و همچنین بورس‌های کالا و انرژی انجام فعالیت پذیرش نیازمند رابطی میان بورس‌ها با ناشر است که این امر مطابق قانون بر عهده "مشاور پذیرش" است. فرآیند عمومی پذیرش به شرح زیر است:

این فرآیند به صورت کلی به سه مرحله اصلی پذیرش، درج و عرضه تقسیم می‌شود. در هر مرحله شرکت باید اطلاعات الزام شده را در اسرع وقت تهیه و از طریق مشاور پذیرش در اختیار "هیات پذیرش" قرار دهد. ضمن اینکه شخصیت حقوقی ناشر باید به "سهامی عام" تبدیل شده و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ثبت گردد.

مزایای پذیرش

برخی از مهمترین مزایای پذیرش در بازار سرمایه ذکر می‌گردد:

۱. سهولت تأمین مالی شرکت‌ها از بورس و بانک‌‌ها

۲. افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه

۳. برخورداری از مشوق‌های دولت و بورس مانند معافیت مالیاتی(۱۰ درصد)

۴. تعیین قیمت منصفانه سهام و سایر اوراق بهادار شرکت

۵. سهولت در تغییر ترکیب سهامداران و نقل و انتقال

۶. تسهیل وثیقه‌گذاری سهام توسط سهامداران

۷. انتفاع از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون(مالیات. ۰۵ درصدی نقل و انتقال سهام در بورس در مقایسه با مالیات ۴ درصدی شرکت‌های خارج از بورس)

۸. اانتخاب متنوع اوراق بهادار با ریسک و بازده متفاوت و توزیع و انتقال ریسک

حداقل شرایط پذیرش در بورس تهران
شرایط عمومی :

۱. سهام شرکت با نام و دارای حق رای باشد.

۲. محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال سهام وجود نداشته باشد.

۳. بهای اسمی آن کامل پرداخت شده باشد.

۴. شرکت فاقد زیان انباشته باشد.

۵. حسابرس شرکت از میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد.

۶. گزارش حسابرسی در دو دوره مالی قبل (که حداقل یک دوره آن سال مالی کامل باشد) عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نباشد.

۷. دعاوی حقوقی له یا علیه متقاضی، دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی، وجود نداشته باشد.

۸. از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب برخوردار باشد.

شرایط اختصاصی هر تابلو :
شرایط بازار اول بازار دوم
بازار اصلی بازار فرعی
حداقل سرمایه(میلیارد ریال) ۲۰۰۰ میلیارد ریال ۱۵۰۰ میلیارد ریال ۶۰۰ میلیارد ریال
حداقل تعداد سهامداران ۱۰۰۰ نفر ۷۵۰ نفر ۲۵۰ نفر
حداقل سابقه فعالیت شرکت ۳ سال ۳ سال ۲ سال
سودآوری سه دوره اخیر دو دوره اخیر یک دوره اخیر
حداقل نسبت مالکانه ۳۰ درصد ۲۰ درصد ۱۵ درصد
حداقل شرایط پذیرش در فرابورس ایران
شرایط عمومی :

1. سهام شرکت نزد سازمان به ثبت رسیده باشد.

2. محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال سهام وجود نداشته باشد.

3. حسابرس شرکت از میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد.

4. دعاوی حقوقی له یا علیه متقاضی، دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی، وجود نداشته باشد.

شرایط اختصاصی هر تابلو :
شرایط بازار اول بازار دوم بازار شرکت های کوچک و متوسط
حداقل سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۵۰ میلیارد ریال -
نوع سهام (با نام / بی نام) با نام با نام -
بهای اسمی سهام تماما پرداخت شده باشد تماما پرداخت شده باشد -
حداقل تعداد سهامداران ۲۰۰ نفر - -
حداقل سابقه فعالیت شرکت ۲ سال ۱ سال -
گزارش مقبول یا مشروط حسابرسی حداقل دو دوره اخیر حداقل دو دوره اخیر حداقل یک دوره اخیر
سودآوری حداقل یک دوره اخیر - -
زیان انباشته نداشته باشد - -
حداقل نسبت مالکانه ۱۵ درصد - -1390-۱۴۰۲ هلدینگ الماس داده (دانش بنیان)