:مجوز فعالیت کارگزاری بانک انصار
ردیف
مجوز
شماره مجوز

1

معاملات اوراق تامین مالی

121/81292

2

معاملات کالا

121/81292

3

معاملات مشتقه مبنی بر کالا

121/81292

معاملات مشتقه مبنی بر اوراق بهادار

121/81292

5

مشاور عرضه اوراق بهادار

121/81292

6

مشاور پذیرش

121/81292

7

مرکز تماس

121/81292

8 معاملات بر خط اوراق بهادار 121/81292
9 معاملات بر خط کالا و اوراق بهادار مبنی بر کالا 121/81292