امین آذریان

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

 


 

محمد علی صدفی رودسری

نایب رئیس هیات مدیره

 


 

دکتر محمد کاشانی پور

رئیس هیات مدیره