مدارک لازم جهت اخذ کد مشتریان حقیقی در بورس کالا 

1-فرم تکمیل شده درخواست کد حقیقی و فرم احراز هویت مشخصات مشتری (2 صفحه اصل باشد)

2-کپی کارت ملی وشناسنامه (کاملاً خوانا و برابر اصل)

3- جواز کسب مرتبط و یا پشت و رو پروانه بهره برداری

4-مدارک لازم دال بر تائید آدرس محل سکونت یا محل کار (قبض برق یا آب بصورتی که کد پستی در آن مندرج باشد)

5- درصورت داشتن وکیل وکالت نامه محضری و فرم احراز هویت ( 3 برگه اصل باشد)

6-فتتاح یکی از حساب های بانکی زیر و وکالتی نمودن حساب توسط فرم های مربوطه:

الف) کشاورزی سپرده کوتاه مدت یا قرض الحسنه(

ب) ملت (سپرده کوتاه مدت یا قرض الحسنه(

ج) تجارت (جاری(

مدارک لازم جهت اخذ کد مشتریان حقوقی در بورس کالا

-1 فرم تکمیل شده درخواست کد حقوقی و فرم احراز هویت مشخصات مشتری (3 صفحه اصل باشد(

-2 روزنامه آگهی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت (هیئت مدیره، تغییر نام، شماره ثبت و... )

-3 رونوشت تمام صفحات اساسنامه و جواز تاسیس

-4 رونوشت شناسنامه و کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (کاملاً خوانا و برابر اصل)

-5 رونوشت آخرین اظهار نامه مالیاتی و صورت های مالی حسابرسی شده (در صورتی که مجموع دارایی ها کمتر از 36 میلیارد ریال و یا جمع کل ناخالص درآمد کمتر از 20 میلیارد ریال باشد اظهار نامه مالیاتی به تنهایی کفایت میکند.)

-6 استعلام شناسه ملی و کد اقتصادی

-7 رونوشت پشت و رو پروانه بهره برداری

-8 درصورت داشتن وکیل وکالت نامه محضری و فرم احراز هویت ( 3 برگه اصل باشد)

-9 افتتاح یکی از حساب های بانکی زیر و وکالتی نمودن حساب توسط فرم های مربوطه:

الف) کشاورزی (سپرده کوتاه مدت یا قرض الحسنه(

ب) ملت (سپرده کوتاه مدت یا قرض الحسنه(

ج) تجارت (جاری(