نکات با اهمیت در اصلاحات دستور العمل معاملات اوراق بهاداردر فرابورس 

 

  

 

تعلیق : جلوگیری از انجام معاملة یک ورقة بهادار  به مدت بیش از 5 روز کاری ،

 

تقلب : هرگونه اظهار و اعلام خلاف واقع یا کتمان تمام یا بخشی از حقیقت یا ارائه اطلاعات، اسناد یا گزارش جعلی یا خلاف واقع؛

 

توقف : جلوگيري از انجام معامله یک ورقه بهادار تا حداکثر 5 روز کاری،

 

کنفرانس اطلاع ­رسانی : کنفرانسی حضوری، تلفنی یا مجازی با حضور مدیرعامل یا نماینده/سخنگوی رسمی ناشر است که در آن ناشر به تحلیل و­ ارائه اطلاعات به صورت برخط اقدام می­نمایند.

 

مادۀ 3 : جلسات رسمي معامله انواع اوراق بهادار در فرابورس، به استثناى روزهاى تعطيل رسمي در روزهاي شنبه لغایت چهارشنبه هر هفته از ساعت 9:00 آغاز و در ساعت 12:30 همان‌روز خاتمه می‌يابد.

تبصره : ساعت انجام معاملات می تواند با تصویب هیت مدیره فرابورس تغییر نموده مشروط به این که این تغییرات حداقل سه روز قیل از انجام به اطلاع عموم برسد.

مادۀ 11: نماد معاملاتی اوراق بهادار در موارد زیر توسط فرابورس متوقف می‌شود:

-         یک روز کاری قبل از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام براساس اطلاعیة دعوت به مجمع منتشره توسط ناشر در سایت رسمی افشای اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان؛

-         یک روز کاری قبل از برگزاری جلسة هیأت مدیرة ناشر پذیرفته شده جهت تصمیم‌گیری در خصوص تغییر سرمایه براساس اطلاعیة منتشره توسط ناشر در سایت رسمی افشای اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان؛

تبصره : در صورت وجود زیرساخت­های فنی درخصوص بندهای فوق ، فرا بورس می­تواند نماد معاملاتی اوراق بهادار را در روز برگزاری جلسات مذکور متوقف نماید.  

مادة 12: نماد معاملاتی به‌صورت خودکار بلافاصله پس از ارسال اطلاعات با اهمیت موضوع ماده 17 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، به‌صورت زیر متوقف و بازگشایی می‌شود:

-         در صورتی که اطلاعات بااهمیت تا 90 دقیقه قبل از پایان جلسه معاملاتی ارسال شود، نماد معاملاتی به‌طور خودکار، به مدت 60 دقیقه متوقف  می‌شود؛

-         در صورت افشای اطلاعات بااهمیت در 90 دقیقه پایانی جلسه معاملاتی، نماد معاملاتی به‌طور خودکار متوقف شده و در جلسه معاملاتی بعد بازگشایی خواهد شد؛

-         در صورتی که اطلاعات با اهمیت در ساعت خارج از بازار منتشر شود، نماد معاملاتی در 90 دقیقه ابتدایی جلسه معاملاتی بعد بازگشایی خواهد شد.

تبصره 1: در صورت عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت یا وجود هرگونه ابهام در انتشار اطلاعات با اهمیت، سازمان می‌تواند رأساً یا به پیشنهاد بورس، ضمن انتشار پیام شفاف‌سازی درخصوص دلایل توقف(فرم س- 5) نماد ناشر را جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات منتشر شده حداکثر برای 2 روز کاری متوقف نگه ‌دارد. در صورت عدم رفع ابهام یا عدم اصلاح اطلاعات از سوی ناشر پس از مدت تعیین شده، سازمان مطابق (فرم س- 6) ضمن افشا به عموم در خصوص عدم همکاری ناشر، بازگشایی نماد را به بورس اعلام می­نماید.

تبصرۀ 2- بازگشایی نماد مطابق ترتیبات ماده 20 صورت می­گیرد که با توجه به اطلاعات بااهمیت موضوع ماده 17 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، اگر در گروه (الف) قرار داشته باشد حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان و اگر در گروه (ب) قرار داشته باشد حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان انجام می­گیرد.

ماده 13: در صورتی که قیمت پایانی سهم طی 5 روز معاملاتی  متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از 20 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بورس موظف است بلافاصله نماد معاملاتی را متوقف و از ناشر درخواست ارائه اطلاعیه شفاف­سازی درخصوص علت نوسان قیمت سهم نماید. نماد متوقف شده در روز معاملاتی بعد بازگشایی خواهد شد.

تبصره 1: تغییرات قیمت سهام موضوع این ماده در بازار پایه ، برای بیش از 40 درصد نوسان ملاک عمل است.

تبصره 2: در صورتیکه ناشر اطلاعیه شفاف­سازی منتشر ننماید، فرابورس موظف است عدم ارائه اطلاعیه شفاف­سازی ناشر را  مطابق (ف  ب- 7) به عموم اعلام نماید.

تبصره 3: همزمان با توقف نماد معاملاتی، معاملات کلیه اوراق بهادار مرتبط با آن نماد (حق تقدم سهام و اوراق مشتقه) متوقف می­شود.

تبصره 4 : تغییرات قیمت سهام و تعداد روزهای معاملاتی موضوع این ماده، توسط هیئت مدیره فرا بورس قابل بازنگری است. در صورت بازنگری، حداقل 10 روزکاری قبل از اجرا به بازار توسط فرا بورس اعلام می­شود.

تبصره 5: در صورتیکه در زمان توقف موضوع این ماده، ناشر اطلاعات بااهمیت منتشر کند، مطابق با ماده 12 با آن رفتار خواهد شد.

ماده 14: در صورتیکه قیمت پایانی سهم طی 15 روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت، بیش از 50 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، فرا بورس موظف است نماد معاملاتی را متوقف کرده و از ناشر درخواست برگزاری کنفرانس اطلاع­رسانی نماید. نماد معاملاتی حداکثر پس از 2 روز کاری با   بازگشایی خواهد شد.

تبصره 1: تغییرات قیمت سهام موضوع این ماده در بازار پایه ، برای بیش از 60 درصد نوسان ملاک عمل است.

تبصره 2: ناشر پذیرفته شده موظف است اطلاعات حاصل از کنفرانس اطلاع­رسانی را با رعایت ضوابط دستورالعمل اجرایی افشا اطلاعات شرکت­های ثبت شده نزد سازمان و حداکثر 2 روز کاری پس از توقف نماد معاملاتی افشا نماید.

تبصره 3: در صورتیکه ناشر کنفرانس اطلاع­رسانی برگزار ننماید یا اطلاعات کنفرانس اطلاع­رسانی را منتشر نکند، فرابورس موظف است مطابق فرم ف ب-8 موضوع را به عموم افشا نماید.

تبصره 4: مسئولیت ارائه و افشای اطلاعات بر عهده مدیران شرکت (هیئت مدیره و مدیرعامل) بوده و تفویض آن  به سایر اشخاص رافع مسئولیت­ آنان نمی باشد.

تبصره 5: فرابورس و ناشر ملزم هستند جهت برگزاری کنفرانس اطلاع­رسانی به صورت تلفنی یا مجازی، بستری امن، عمومی و قابل اتکا جهت اطلاع اشخاص از مفاد کنفرانس فراهم نمایند.

تبصره 6: همزمان با توقف نماد معاملاتی ، معاملات کلیه اوراق بهادار مرتبط با آن نماد از قبیل حق تقدم و اوراق مشتقه متوقف می شود .

تبصره 7: تغییرات قیمت سهام موضوع این ماده، توسط هیئت مدیره فرا بورس قابل بازنگری است. در صورت بازنگری، حداقل 10 روزکاری قبل از اجرا به بازار توسط فرابورس اعلام می­شود.

تبصره 8: در صورتیکه در زمان توقف موضوع این ماده، ناشر اطلاعات بااهمیت منتشر کند، مطابق با ماده 12 با آن رفتار خواهد شد.

مادۀ 15-  در صورتی که ظن دستکاری بازار (مبتنی بر اطلاعات یا معاملات) یا خرید و فروش متکی بر اطلاعات نهانی وجود داشته باشد، سازمان می­تواند راساً یا به پیشنهاد بورس نماد معاملاتي ناشر پذيرفته شده را تا 5 روزکاری با اطلاع به بازار متوقف نمايد . پس از دوره توقف، بازگشایی نماد مطابق ترتیبات ماده 20 با حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان خواهد بود.

ماده 23-  در موارد ذیل سازمان می­تواند طبق فرآیند شرح داده شده، راساً یا به پیشنهاد بورس نماد معاملاتی را تعلیق نماید.

-         ناشر اطلاعات بااهمیت موضوع ماده 17 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان را به موقع افشا نکرده باشد.

-         ظن تقلب یا دستکاری در اطلاعات منتشره یا صورت­های مالی ناشر وجود داشته باشد.

-         نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر وجود داشته باشد.

در صورت بروز هریک از موارد فوق، سازمان نماد معاملاتی را 10 روزکاری تعلیق نموده و بلافاصله به ناشر اعلام می­کند و مراتب را به عموم افشا می­نماید. در صورتیکه ناشر طی این مدت، اطلاعات درخواست شده را ارائه ننماید یا مطابق فرم س-10 پیشنهادی مبنی بر درخواست مهلت مشخص (حداکثر 10 روز کاری) به سازمان ارائه نکند، سازمان به ناشر اخطار داده و مکاتبات را به عموم افشا می­نماید. درصورت ارسال اطلاعات توسط ناشر به سازمان در دوره تعلیق، اطلاعات جدید به بازار اعلام و نماد معاملاتی در روز معاملاتی بعد مطابق ترتیبات ماده 20 بازگشایی می­گردد.

بعد از اتمام دوره تعلیق، در صورت عدم تأیید مهلت درخواستی ناشر توسط سازمان، نماد معاملاتی مطابق ترتیبات ماده 20 بازگشایی شده و به کارگزاران اعلام می­شود که معاملات نماد فقط به صورت "معامله تحت احتیاط" با اخذ فرم "اطلاع از ابهام" توسط سرمایه­گذاران امکانپذیر است.

 در صورت تأیید مهلت درخواستی ناشر توسط سازمان یا نیاز به بررسی بیشتر موارد فوق، سازمان می­تواند حداکثر تا 10 روز کاری دیگر نماد را به حالت تعلیق نگه دارد. در صورت عدم وصول اطلاعات جدید و یا عدم دریافت پیشنهاد ناشر مبنی بر برنامه زمانی افشا، نماد معاملاتی مطابق ترتیبات ماده 20  بازگشایی شده و به کارگزاران اعلام می­شود که معاملات نماد فقط به صورت "معامله تحت احتیاط" با اخذ فرم "اطلاع از ابهام" توسط سرمایه­گذاران امکانپذیر است. در صورتی که ناشر در نوبت دوم، مهلت اضافی برای افشای اطلاعات جدید درخواست نماید، با تأیید سازمان، 10 روز کاری فوق تا 20 روز کاری قابل افزایش است.

تبصره : در صورت عدم افشا یا ارائه اطلاعات در هرکدام از مهلت­های مقرر در این ماده، سازمان علاوه بر اعلام به عموم، عبارت ذیل را در فرم­های س-9 و س-11 قید می­کند. "از این تاریخ به تخلفات احتمالی مدیران و ناشر مطابق قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی می­شود. چنانچه موضوع واجد وصف مجرمانه نیز باشد، مراتب در اجرای ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار از طریق مراجع قضایی کیفری پیگیری خواهد شد".

تبصره : فرا بورس موظف است فهرست ناشرانی که نماد آنها توسط سازمان تعلیق شده را از طریق سایت رسمی خود به عموم اعلام نماید.این فهرست شامل نام و نماد معاملاتی ناشر، دلیل حضور در فهرست و اسامی اعضای هیئت­مدیره و مدیرعامل است.

تبصره : فرا بورس موظف است نمادهای معاملاتی که با اعلام سازمان تعلیق شده­اند را در تاریخ اعلام شده در اطلاعیه شفاف­سازی سازمان یا حداکثر زمان مقرر در این ماده، مطابق ترتیبات ماده 20  بازگشایی نماید.

ماده 17: فرابورس، ورقه بهادار ناشر پذیرفته شده را مطابق مواد 42، 43، 44 و 45 دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (شرکت سهامی عام) تعلیق یا لغو پذیرش می­نماید.

مادة 18: در صورتیکه معاملات اوراق بهادار مظنون به ‌استفاده از اطلاعات‌ نهانی یا دستکاری قیمت باشد، فرابورس می‌تواند ضمن اعلام به عموم نماد معاملاتی اوراق بهادار را متوقف نماید. بازگشایی نماد معاملاتی پس از بررسی‌های لازم، با محدودیت دامنه نوسان حداکثر یک روز معاملاتی خواهد بود.

مادۀ 19: بازگشایی نمادهای معاملاتی ورقه بهادار توسط فرابورس، مطابق ترتیبات ماده 20 این دستورالعمل، طبق شرایط زیر انجام میشود:

-         حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی ناشر پذیرفته شده که تصميمات آن تصویب صورت‌های مالی یا تقسیم سود باشد، حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنة نوسان؛

-         حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که موضوع آن سایر موارد غیر از بند 1 باشد، حراج ناپیوسته با محدودیت دامنة نوسان؛

-         حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایة ناشر پذیرفته شده نگردد، حراج ناپیوسته با محدودیت دامنة نوسان؛

-         حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی و یا جلسة هیأت مدیره در خصوص تغییر سرمایه، حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنة نوسان؛

تبصره : مواعد زمانی جهت بازگشایی نمادهای موضوع این ماده، در شرایط خاص و با دستور مدیرعامل بورس می‌تواند حداکثر با دو روزکاری تأخیر اعمال گردد.

 ماده 21 : فرابورس باید دلیل توقف نماد معاملاتی را حداکثر تا پایان روز کاری توقف نماد معاملاتی اطلاع رسانی نماید . همچنین فرا بورس مکلف است حداقل 15 دقیقه قبل از بازگشایی نماد معاملاتی مراتب را به اطلاع عموم برساند .


 فصل هفتم ) عدم تایید معاملات 


   مادۀ 28 – مدیرعامل فرابورس صرفاً در شرايط زير، می‌تواند بخشی از معاملات اوراق بهادار را حداکثر تا پايان روز برگزاری جلسة معاملاتی تأیید ننماید :

1 اعلام کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیرعامل فرابورس

2 خطای معاملاتی متأثر از اشکال سامانه معاملات

3 معاملۀ سهام بزرگتر یا مساوی 5 درصد برای شرکتهایی که سرمایۀ پایه آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد سهم یا حق تقدم است و بزرگتر یا مساوی یک درصد برای شرکتهایی که سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد است در یک جلسۀ معاملاتی و توسط یک کد معاملاتی بدون رعایت ضوابط معاملات عمده

4 عدم رعایت سهمیه اعلام شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار براساس مقررات که موجب عدم تأیید کل خرید یا فروش کارگزار می‌شود. در موارد خاص با تشخیص مدیرعامل فرابورس فقط خریدها یا فروش‌های بیش از سهیمه تأیید نمی‌شود.

5 در صورتی که ظن دستکاری قیمت یا استفاده از اطلاعات نهانی وجود داشته باشد، در این صورت مدیرعامل فرابورس می‌تواند معاملاتی را که با نوسان غیرعادی قیمت یا حجم غیرعادی انجام شود تأیید ننماید.

6- ساير موارد طبق قوانین و مقررات.

تبصرۀ 1 : عرضه‌های اولیه و عرضه‌های سهام شرکتهای دولتی در راستای خصوصی‌سازی و معاملۀ آخرین روز حق تقدم استفاده نشده مشمول بند (3) فوق نمی‌باشد.

تبصرۀ 2 : کلیه مدارک و سوابق معاملات تأیید نشده باید توسط فرابورس ایران نگهداری شده و حسب درخواست به سازمان ارائه گردد.

مادۀ 30 : عرضة در معاملات عمده به صورت یکجا و از یک فروشنده بوده و یا طبق مقرراتی است که به تصویب هیئت مدیره سازمان می‌رسد.

مادۀ 32 : عرضۀ سهام و حق‌تقدم سهام و ثبت سفارش خرید برای معاملات کنترلی و معاملات مدیریتی غیر کنترلی طبق ترتیبات زیر می‌باشد؛

1-         درخواست عرضه این معاملات حداقل 10 روز کاری و حداکثر 60 روز تقویمی قبل از تاریخ عرضه باید در دبیرخانه فرابورس ثبت و در صورت تطبیق اطلاعیۀ عرضه با مقررات به تشخیص فرابورس، از طریق سایت رسمی فرابورس اطلاع رسانی شود.

2-        حداقل 6 روز کاری قبل از عرضه، اطلاعات و مستندات موضوع مادۀ 2 "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ( مصوب شورای عالی بورس)" باید  به صورت کامل به کارگزار ارائه گردد و کارگزار  پس از شناسایی متقاضی و کنترل تکمیل بودن اطلاعات، مدارک و مستندات، آن را به همراه نظر خود مبنی بر رعایت معیارهای مذکور، طی همان‌روز به فرابورس و سازمان ارائه نماید. در صورت عدم تکمیل مدارک و مستندات، کارگزار مکلف است مراتب نقص مدارک را ظرف یک روز کاری به متقاضی اعلام نماید.

3-        فرابورس باید بر اساس معیارهای مادۀ 2 "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ( مصوب شورای عالی بورس)" آن موارد را بررسی و اظهار نظر خود را در خصوص رعایت معیارهای مذکور حداکثر تا 3 روز کاری قبل از عرضه به سازمان اعلام نماید.

تبصره 1: در معاملات عمده، کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانة معاملاتی است که معادل 3 درصد ارزش سهام یا حق‌تقدم سهام موضوع معامله براساس قیمت پایه را به صورت نقد یا ضمانت‌نامة بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده‌گذاری مركزي از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز یا به این شرکت تحویل دهد و تأییدیة شرکت مزبور را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به فرابورس ارایه کند.

تبصره 2: در صورتی که کارگزار خریدار قبل از انجام معامله، انصراف کتبی خود را از ادامة رقابت اعلام نماید یا چنانچه کارگزار خریدار موفق به انجام معامله نگردد، سپردة وی با تأیید فرابورس مبنی بر عدم مغایرت اقدامات کارگزار با مقررات در جریان معامله مذکور، حداکثر تا دو روز کاری پس از زمان انصراف یا انجام معامله، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی عودت داده میشود.

مادۀ 33 : ثبت سفارش خرید برای معاملات عمده غیر مدیریتی طبق ترتیبات زیر امکان پذیر خواهد بود :

1-        درخواست عرضه این معاملات حداقل 3 روز کاری و حداکثر 60 روز تقویمی قبل از تاریخ عرضه باید در دبیرخانه فرابورس ثبت و در صورت تطبیق اطلاعیۀ عرضه با مقررات به تشخیص فرابورس، از طریق سایت رسمی فرابورس اطلاع رسانی شود.

2-        متقاضیان باید ضمن ارائه اطلاعات و مستندات لازم جهت شناسایی کامل آنها توسط کارگزار، رعایت معیارهای مادۀ 2 "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ( مصوب شورای عالی بورس)"را تأييد نمایند.

3-        در صورتی که کارگزار یا فرابورس تا قبل از قطعی شدن معامله شواهدی دال بر عدم رعایت "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران   ( مصوب شورای عالی بورس)"، مشاهده نمایند، باید مراتب را به سازمان منعکس نماید.

مادۀ 42 : کارگزار فروشنده مکلف است در صورت ثبت سفارش خرید در سامانة معاملاتی با قیمت پایه یا بیشتر از آن قبل از 10 دقیقة پایانی  جلسة معاملاتی، اقدام به عرضه نماید. عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی امکان‌پذیر است که از زمان ثبت بهترین سفارش خرید در سامانة معاملاتی حداقل 3 دقیقه گذشته باشد.

تبصرة 1: در صورت ثبت سفارش خرید در 10 دقیقة پایانی بازار، ادامة رقابت به جلسة معاملاتی بعد موکول شده و کارگزار دارای بهترین سفارش خرید موظف است سفارش خود را با همان قیمت در ابتدای جلسة معاملاتی بعد وارد سامانه نماید.

مادۀ 46 : کارگزار خریدار باید طبق مفاد مواد 32 و 33 این دستورالعمل، مدارک، مستندات و اطلاعات لازم از جمله نام متقاضی یا متقاضیان خرید را که شناسایی کامل شده‌اند، همراه با ذکر تعداد و درصد دقیق مشارکت هر متقاضی حسب مورد به فرابورس ویا سازمان ارائه نماید. هرگونه تغییر درصد مشارکت متقاضیان متعدد خرید اعلامی تا قبل از قطعی شدن معامله، با درخواست کلیه خریداران و پس از موافقت فرابورس امکان پذیر است.

تبصره: در صورتی که تغییرات درخواستی در سهم مشارکت متقاضیان خرید معاملات کنترلی، منجر به تغییر سهم مشارکت یک متقاضی خرید به میزان بیش از 10 درصد کل معامله عمده گردد، فرابورس باید موافقت سازمان را در خصوص تغییر درصد مشارکت متقاضیان خرید اخذ نماید.

مادۀ 49 : در صورتی که حصه نقدی مطابق با شرایط اطلاعیه عرضه توسط کارگزار خریدار به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در موعد مقرر واریز نشود، معامله محقق نشده و سهام موضوع اطلاعیه عرضه در مالکیت فروشنده باقی خواهد ماند. در این صورت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کلیه کارمزدهای متعلقه را از محل 3 درصد واریزی خریدار کسر و مابقی آن‌را به عنوان وجه‌الضمان ناشی از عدم انجام تعهدات خریدار به حساب کارگزار فروشنده جهت پرداخت آن به فروشنده واریز می نماید.

تبصره : وجوه مازاد بر 3 درصد واریزی از سوی خریدار به کارگزار وی مسترد خواهد شد.

مادۀ 65 : کارگزار خریدار حق تقدم استفاده نشده، موظف است وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده را همزمان با تسویۀ وجه معاملۀ حق تقدم به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نماید. شرکت سپرده گذاری مرکزی، وجوه حق تقدم استفاده نشده را به کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارگزار فروشنده مکلف است وجوه مذکور را به حساب ناشر واریز نماید.

تبصره : درصورتیکه متعهد پذیره نویس، سهامدار عمده ناشر بوده و تمایل داشته باشد بدهی ناشی از خرید حق تقدم های استفاده نشده در عرضۀ عمومی ناشی از افزایش سرمایه را با مطالبات خود از ناشر تهاتر نماید، می‌بایست حداقل (5) روز قبل از اتمام دوره عرضه عمومی، درخواست خود را به همراه گزارش بازرس قانونی ناشر مبنی بر تأیید خالص بدهی به متعهد پذیره نویس را به فرابورس ارائه نماید. فرابورس با بررسی و احراز شرایط این تبصره اجازه انجام تسویه خارج از اتاق پایاپای معاملات مربوطه را مطابق با روال مربوط با فرم تسویه خارج از اتاق پایاپای صادر می‌نماید.

مادۀ 74 : ترتیبات عرضه سهام و حق‌تقدم سهام و ثبت سفارش خرید در عرضه یکجا به شرح زیر است:

الف) جهت معاملات کنترلی و معاملات مدیریتی غیر کنترلی :

1-         درخواست عرضه این معاملات حداقل 10 روز کاری و حداکثر 60 روز تقویمی قبل از تاریخ عرضه باید در دبیرخانه بورس ثبت و در صورت تطبیق اطلاعیۀ عرضه با مقررات به تشخیص فرابورس، از طریق سایت رسمی فرابورس اطلاع رسانی شود.

2-        حداقل 6 روز کاری قبل از عرضه، اطلاعات و مستندات موضوع مادۀ 2 "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ( مصوب شورای عالی بورس)" باید به صورت کامل به کارگزار ارائه گردد و کارگزار پس از شناسایی متقاضی و کنترل تکمیل بودن اطلاعات، مدارک و مستندات، آن را به همراه نظر خود مبنی بر رعایت معیارهای مذکور، طی همان‌روز به فرابورس و سازمان ارائه نماید. در صورت عدم تکمیل مدارک و مستندات کارگزار مکلف است مراتب نقص مدارک را ظرف یک روز کاری به متقاضی اعلام نماید.

3-        فرابورس باید بر اساس معیارهای مادۀ 2 "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ( مصوب شورای عالی بورس)"، آن موارد را بررسی و اظهار نظر خود را در خصوص رعایت معیارهای مذکور حداکثر تا 3 روز کاری قبل از عرضه به سازمان اعلام نماید.

ب) جهت معاملات غیر مدیریتی :

1-        درخواست عرضه این معاملات حداقل 3 روز کاری و حداکثر 60 روز تقویمی قبل از تاریخ عرضه باید در دبیرخانه فرابورس ثبت و در صورت تطبیق اطلاعیۀ عرضه با مقررات به تشخیص فرابورس، از طریق سایت رسمی فرابورس اطلاع رسانی شود.

2-        متقاضیان باید ضمن ارائه اطلاعات و مستندات لازم جهت شناسایی کامل آنها توسط کارگزار، رعایت معیارهای مادۀ 2 "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ( مصوب شورای عالی بورس)" را تأييد نمایند.

3-        در صورتی که کارگزار یا فرابورس تا قبل از قطعی شدن معامله شواهدی دال بر عدم رعایت "ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ( مصوب شورای عالی بورس)"، مشاهده نمایند، باید مراتب را به سازمان منعکس نماید.

 

مادۀ 79 : کارگزار فروشنده مکلف است در صورت ثبت سفارش خرید در سامانة معاملاتی با قیمت پایه یا بیشتر از آن قبل از 10 دقیقة پایانی  جلسة معاملاتی، اقدام به عرضه نماید. عرضه توسط کارگزار فروشنده تنها در صورتی امکان‌پذیر است که از زمان ثبت بهترین سفارش خرید در سامانة معاملاتی حداقل 3 دقیقه گذشته باشد.

تبصرة 1: در صورت ثبت سفارش خرید در 10 دقیقة پایانی بازار، ادامة رقابت به جلسة معاملاتی بعد موکول شده و کارگزار دارای بهترین سفارش خرید موظف است سفارش خود را با همان قیمت در ابتدای جلسة معاملاتی بعد وارد سامانه نماید.

 مادۀ 84 : کارگزار خریدار باید طبق مفاد مادۀ 74 این دستورالعمل، مدارک، مستندات و اطلاعات لازم از جمله نام متقاضی یا متقاضیان خرید را که شناسایی کامل شده‌اند، همراه با ذکر تعداد و درصد دقیق مشارکت هر متقاضی حسب مورد به فرابورس ویا سازمان ارائه نماید. هرگونه تغییر درصد مشارکت متقاضیان متعدد خرید اعلامی تا قبل از قطعی شدن معامله، با درخواست کلیه خریداران و پس از موافقت فرابورس امکان پذیر است.

تبصره : در صورتی که تغییرات درخواستی در سهم مشارکت متقاضیان خرید معاملات کنترلی، منجر به تغییر سهم مشارکت یک متقاضی خرید به میزان بیش از 10 درصد کل معامله عمده گردد، فرابورس باید موافقت سازمان را در خصوص تغییر درصد مشارکت متقاضیان خرید اخذ نماید.


 

 

 

 

 

 

 

دی ان ان