Menu
 

 نکات با اهمیت فصل هیجدهم دستور العمل معاملات اوراق بهاداردر فرابورس 

 

  

 

فصل هیجدهم :

ضوابط اختصاصی معاملات واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

 

ماده 111: پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق سرمایه­ گذاری قابل معامله Fund) Exchange Traded) در فرابورس مطابق مقررات، در بازار سوم فرابورس ایران انجام خواهد شد.

ماده 112: معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله، در بازار عادی و بر اساس رویه­های معمول معاملات سهام و حق تقدم سهام انجام می‌شود، به استثنای این‌که دامنة نوسان روزانه قیمت درمعاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق اعمال نمی‌شود.

ماده 113: عرضه اولیه واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در فرابورس، به روش گشایش نماد مطابق دستورالعمل پذیره نویسی و عرضۀ اولیۀ اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انجام می‌شود.

ماده 114: توقف و بازگشایی نماد معاملاتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله جهت برگزاری مجمع صندوق، مطابق ماده 11 و ماده 20 این دستورالعمل است.

ماده 115: معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله، در بازار معاملات عمده انجام می­شود و تمامی موادی که در خصوص معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در این دستورالعمل ذکر شده است، در مورد معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز قابل تسری است.

تبصره: درصورت موافقت فرابورس، ثبت معامله واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با ارائه فرم موافقت فی ما بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده که به تأیید سازمان رسیده است در این بازار امکان پذیر است.

ماده 116: ثبت، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، در سامانه معاملاتی در نمادی مجزا از معاملات بازار عادی توسط کارگزار صندوق انجام می­شود.

ماده 117: معاملات در زمان تصفیه صندوق، در نمادی غیر از نماد معاملات بازار عادی انجام می­گیرد.

 کارگزاری انصار
دی ان ان