عرضه اولیه سهام به روش بوک بیلدینگ (Book Building)


 

عرضه اولیه سهام (Initial Public Offering)، حالتی است که طی آن یک شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، نخستین بارسهام خود را در فرآیندی مشخص جهت خرید سرمایه‌گذاران ، در بورس عرضه می نماید .

در بازار های بورس جهانی ، ازروش های مختلفی در عرضه اولیه استفاده می شود ، اما عرضه اولیه سهام به روش بوک بیلدینگ (Book Building) از متداول ترین آنهاست . در حال حاضربورس تهران نیز عرضه های اولیه سهام شرکت هایی که جدیدالورود به بورس محسوب می شوند را باروش بوک بیلدینگ به خریداران عرضه می نماید. عرضه اولیه سهام یک فرصت مناسب برای تامین نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس بوده ، مضافاً ازآنجاییکه معمولاً فروش سهام پس از عرضه‌اولیه با تحصیل سود خریداران همراه است، برای خریداران سهام در عرضه اولیه یک سرمایه گذاری کم ریسک محسوب می گردد.  

* فرآیندهای مشخص عرضه اولیه سهام به روش بوک بیلدینگ ،


عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ

نوع فرآیند

قیمت ثابت وجود ندارد و صرفاً کف قیمت تعیین می‌شود و معمولا سقف قیمت قابل ارسال در سفارش ۱۰ درصد بالاتر است.

تعیین قیمت سهم

یک بازه زمانی تعریف می‌شود مثلا ساعت ۱۰ تا ۱۲ ، بنابراین لازم نیست در ارسال سفارش تعجیل نمود به همین دلیل خطای انسانی و اختلال هسته معاملاتی کاهش یافته است.

زمان ثبت سفارش

بر اساس اولویت زمانی ثبت و سفارش سهم تخصیص نمی یابد (به جز درحالتی که قیمت نسبت به کف قیمت بالاتر است) سهام درعرضه اولیه ، بین متقاضیان خرید تسهیم می‌شود.

نحوه تخصیص سهم

متعهد خرید وجود دارد و در صورتی که حجم سفارشات به میزان عرضه نباشد، معمولا متعهد خرید براساس شرایط مشخص شده ، باقیمانده سهام را خریداری می‌کند.

متعهد خرید

۴۸ ساعت قبل از عرضه اولیه ، آگهی عرضه با درج جزییاتی مانند ، نام سهم ، تاریخ روز ، تعداد سهام ، مدیر عرضه ، متعهد خرید، درصد میزان سقف تعهد خرید، سهمیه خریدار حقیقی و حقوقی ، دامنه قیمتی (کف و سقف قیمت) توسط ناظر بازار در سایت Tsetmc.comاعلام می شود .

اطلاع رسانی عرضه اولیه

 

 

 

  

* حالت های مفروض  سفارش خریداران در عرضه اولیه سهام به روش بوک بیلدینگ ،


عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ

وضعیت سفارش چینی خریداران / حالت 1

- قیمت پایانی سهم ، سقف قیمت تعیین شده محسوب می شود.

- تخصیص سهم به کد معاملاتی مشتریان پس از تعیین تعداد حداقلی، از اولین تا اخرین سفارش عرضه انجام پذیرفته و مجدداً از ابتدا تا انتها تکرار می‌شود تا میزان سهم مشخص به اتمام برسد.

مثال :

تعداد سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۰ میلیون سهم

حجم سفارشات ثبت شده در سقف : ۲۰ میلیون سهم

محدودیت هریک از کد های معاملاتی : ۱۰۰۰ سهم (۲۰۰۰۰ کد)

نحوه تخصیص دادن: با توجه به نظر ناظر ، یک حداقل مشخص می‌گردد (به طور مثال ۲۰۰ سهم)

حال به این ۲۰۰۰۰ نفر از نفر اول تا نفر بیست ‌هزارم ، یکبار ۲۰۰ عدد سهم داده می‌شود، دوباره ۲۰۰ سهم دیگر و این دور آنقدر ادامه می‌یابد تا تعداد سهم عرضه شده به اتمام برسد.

( در این وضعیت به اشخاصیکه سفارش خرید را پایین‌تر از سقف قیمت ارائه داشته اند ، سهامی تعلق نمی گیرد.)

فرض: وقتی حجم کل سفارشات ثبت شده خریداران ، در سقف قیمت ، از تعداد سهام قابل عرضه بیشتر باشد.

 

 

 

عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ

وضعیت سفارش چینی خریداران / حالت 2

- سهام عرضه اولیه براساس اولویت قیمتی از بالاترین تقاضا تا کف قیمتی عرضه می‌شود و قیمت پایانی به همان روش میانگین موزون قیمت تخصیص یافته در بازار عادی خواهد بود.

فرض: وقتی حجم کل سفارشات ثبت شده خریداران ، با تعداد سهام قابل عرضه مساوی باشد.

 

 

 

عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ

وضعیت سفارش چینی خریداران / حالت 3

- ابتدا با توجه به اولویت سفارشات خرید و براساس قیمت های مندرج در آنها ، سهام به خریداران بالاترین قیمت تا پایین‌ترین قیمت عرضه می‌شود.

- چنانچه در پایین‌ترین قیمت ، حجم سفارشات خریداران بیش از تعداد سهام باقیمانده باشد ، سهام باقیمانده دقیقا به روشی که در وضعیت 1 اشاره شد ، با حداقلی مشخص اختصاص می‌یابد.

مثال:

تعداد سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۰ میلیون سهم

حجم سفارشات ثبت شده در سقف : ۲۰ میلیون سهم

دامنه قیمتی فرضی : ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ ریال

نحوه تخصیص دادن : اگر حجم سفارشات ارسال شده اشخاص بین 1001 تا 1100ریال ، برابر با ۵ میلیون سهم باشد با توجه به اولویت سفارشات براساس قیمت آنها ، سهم تعلق می‌گیرد.

۵ میلیون سهم باقیمانده برای اشخاصی که سفارش خود را در کف قیمت ارسال کرده‌اند (۱۰۰۰ ریال) بر اساس تعیین حداقل مانند حالت ۱ اختصاص می‌یابد.

فرض: وقتی حجم کل سفارشات ثبت شده خریداران در دامنه قیمت ، بیشتر از تعداد قابل عرضه باشد .

 

 

 

 

عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ

وضعیت سفارش چینی خریداران / حالت 4

- در صورتی که ایفای تعهد خرید حداقل به میزان ۵۰ درصد کل تعهد و بیش از ۱۰ درصد کل سهام قابل عرضه باشد، قیمت عرضه معادل قیمت کف خواهد بود.

مثال:
تعداد سهام قابل عرضه در عرضه اولیه : ۱۰ میلیون سهم

حجم سفارشات ثبت شده : ۶ میلیون سهم

تعهد سهامدار عمده : ۵۰ درصد سهامداران مساوی ۵ میلیون سهم

نحوه تخصیص دادن :با توجه به اینکه حجم خریدار از تعداد سهام قابل عرضه کمتر است ۴ میلیون سهم باقیمانده را باید متعهد خرید ، خریداری نماید.

فرض : وقتی که حجم کل سفارشات ثبت شده کمتر از تعداد کل سهام قابل عرضه باشد ، اما به نحوی که پس از اعمال تمام یا بخشی از تعهد خرید، کل سهام قابل عرضه معامله شود .

 

 

 

عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ

وضعیت سفارش چینی خریداران / حالت 5

- در اینصورت عرضه اولیه سهام شکست خورده است .

- مجدداً اطلاعیه عرضه اولیه با قیمت پایین تر در زمان ثانویه اعلام خواهد شد .

فرض: وقتی که حجم کل سفارشات ثبت شده خریداران شرکت کننده در عرضه اولیه در حدی باشد که با اعمال تعهد خرید هم کل سهام قابل عرضه معامله نگردد .

 

 


 

 

 

 

دی ان ان