« نحوه انجام خرید و فروش سهام »


به استناد ضوابط و مقررات تدوین شده ، انجام معاملات (خرید و فروش) سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس صرفاً از طریق سامانه معاملات بورس با مراجعه به کارگزاران رسمی عضو بورس اوراق بهادار تهران امکان پذیر می باشد . مهمترین وظیفه کارگزاران بورس دریافت سفارش خرید و فروش سهام از سرمایه گذاران و نهایی نمودن معاملات برای آنان می باشد.

کلیه کارگزاران مکلف و متعهد به انجام وظایف متعارف و فعالیت مبتنی بر اخذ مجوز ، در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند .

روشهای ارتباط سرمایه گذاران با کارگزاران رسمی عضو بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از:

-          انواع تماس های تلفنی با شرکت های کارگزاری بورس ،

-          مراجعه حضوری به دفاتر شرکت های کارگزاری بورس و یا شعب آنها در نقاط مختلف کشور ،

-          مراجعه به سایت شرکت های کارگزاری بورس ،

روش مراجعه حضوری اشخاص حقیقی و حقوقی :

-          ارائه مدارک شناسایی شخص جهت احراز هویت ،

-          اخذ کد معاملاتی بورس برای مشتری ،(هر سرمایه گذار بورس دارای یک کد معاملاتی اختصاصی می باشد.)

-          معرفی شماره حساب معتبر توسط اشخاص ،

-          واریز وجه سرمایه گذاری به حساب بانکی شرکت کارگزاری بورس،

-          تکمیل فرم درخواست خرید اوراق بهادار با مشخص نمودن سرمایه گذار و نماد شرکتی که سرمایه گذار متقاضی خریدسهام آن می باشد .

تکمیل فرم درخواست «خرید» اوراق بهادار :

-          فرمی دارای شماره مسلسل است که در برگیرنده اطلاعاتی نظیر ، شماره سفارش ،نام و کد شرکت کارگزاری ،تاریخ تنظیم ، مشخصات هویتی و نشانی سرمایه گذار(مشتری کارگزاری) ، تفویض اختیار طی کلیه مراحل و تشریفات قبل ، حین و بعد از معامله در حدود قوانین و مقررات از سوی سرمایه گذار به کارگزار خریدار برای خریدسهام، نوع اوراق بهادار مورد خرید ، نام شرکت ناشر، تعداد ، درخواست خرید به قیمت بازار یا قیمت معین یا سقف قیمت ، مبلغ سرمایه گذاری ، تعهد پرداخت کسری وجوهو نحوه پرداخت ،محل امضاء خریدار ، محل امضاء کارگزار بورس ، بوده و در دو نسخه (کارگزار/مشتری) تنظیم می گردد که هر نسخه حکم واحد دارد.

وظیفه کارگزاران بورس پس از دریافت درخواست «خرید» اوراق بهادار : 

1-     ورود اطلاعات درخواست به سامانه معاملات با رعایت اولویت نوبت بندی درخواست های ارائه شده برابر ضوابط،

2-     صف های خرید به ترتیب بالاترین قیمت و در صورتیکه درخواست ها از قیمت یکسان برخوردارند ، به ترتیب زمان تقاضا، دسته بندی می گردند،

3-     انجام معامله بصورت اتوماتیک در سامانه معاملات و حذف سفارش های انجام شده از صف عرضه و تقاضا،

4-     تحویل اعلامیه خرید (رسید انجام معامله) به سرمایه گذار(خریدار اوراق) ،

5-     تحویل گواهی نقل و انتقال و سپرده سهم (سند سهام خریداری شده) به سرمایه گذار،

متعاملین «خرید» سهام :

 

5

4

3

2

1

درتسویه و پایان معاملات

درتسویه وجوه

درسامانه معاملات

درشرکت خدمات بورس

درکارگزاری

تحویل گواهی نامه مانده سهام معامله نشده برای فروشنده سهام توسط کارگزار فروشنده

تسویه وجوه و پرداخت وجه ناشی از خرید سهام به حساب کارگزار

درج درخواست خرید توسط کارگزار

ارسال مشخصات به ثبت احوال

مراجعه متقاضی جهت خرید

 

 

انجام معامله

اخذ تاییدیه از ثبت احوال

تکمیل درخواست خرید

 

واریز وجه به حساب کارگزار

 

ثبت مشخصات خریدار

  تکمیل فرم درخواست «فروش» اوراق بهادار :

فرمی دارای شماره مسلسل است که در برگیرنده اطلاعاتی نظیر ، شماره سفارش ،نام و کد شرکت کارگزاری ،تاریخ تنظیم ، مشخصات هویتی و نشانی سرمایه گذار(مشتری کارگزاری) ،تفویض اختیار طی کلیه مراحل و تشریفات قبل ، حین و بعد از معامله در حدود قوانین و مقررات از سوی سرمایه گذار به کارگزار فروشنده برای فروش سهام ، نوع اوراق بهادار مورد فروش ، نام شرکت ناشر، تعداد ، درخواست فروش به حداقل قیمت یا قیمت بازیا قیمت معین یا سقف قیمت ، مبلغ سرمایه گذاری ،نحوه پرداخت مبلغ حاصل از فروش به فروشنده ،محل امضاء خریدار ، محل امضاء کارگزار بورس ، بوده و در دو نسخه (کارگزار/مشتری) تنظیم می گردد که هر نسخه حکم واحد دارد.

 

  وظیفه کارگزاران بورس پس از دریافت درخواست «فروش» اوراق بهادار : 

1-     ورود اطلاعات درخواست به سامانه معاملات با رعایت اولویت نوبت بندی درخواست های ارائه شده برابر ضوابط،

2-     صف های فروش به ترتیب پایین ترین قیمت و در صورتیکه درخواست ها از قیمت یکسان برخوردارند ، به ترتیب زمان ورود سفارش، اولویت بندی می گردند،

3-     انجام معامله بصورت اتوماتیک در سامانه معاملات و حذف سفارش های انجام شده از صف عرضه و تقاضا،

4-     تحویل اعلامیه فروش (رسید انجام معامله) به سرمایه گذار(خریدار اوراق) ،

5-     تحویل گواهی نقل و انتقال و سپرده سهم (سند سهام خریداری شده) به سرمایه گذار،

6-     واریز وجه سهام فروخته شده بعد از دو روز کاری توسط کارگزار در صورت تقاضای فروشنده ،

متعاملین «فروش» سهام :

6

5

4

3

2

1

درتسویه و پایان معاملات

تسویه وجوه

درسامانه معاملات

در خزانه

درشرکت سپرده گذاری

درکارگزاری

تحویل گواهی نامه مانده سهام معامله نشده برای فروشنده سهام توسط کارگزار فروشنده

تسویه وجوه و پرداخت وجه حاصل از فروش سهام به حساب کارگزار فروشنده

درج اطلاعات سفارش فروش

تحویل برگ سهام به واحد خزانه

ارسال برگ سفارش فروش و برگ سهام توسط کارگزار به منظور سپرده کردن آن

مراجعه متقاضی جهت فروش

تحویل گواهی نامه سهام به خریدار سهام توسط کارگزار خریدار

انجام معامله و کاهش ارزش دارایی سهام فروشنده به میزان حجم معامله

تعیین کد معاملاتی توسط شرکت سپرده گذاری در صورت عدم مغایرت

تطبیق مشخصات برگ سفارش فروش و اصل سهام با اطلاعات سامانه معاملات

تکمیل درخواست فروش

 

 

 

تشخیص نوع مغایرت های اختمالی

ارائه اصل برگه سهام

عودت برگ سفارش فروش و اصل سهام به کارگزاری در صورت وجود مغایرت

بررسی مغایرت های اختمالی و نحوه رفع آن

 

 

 

 

 

واریز وجوه به حساب فروشنده

 دی ان ان