Menu

 

 نحوه پذیرش در بورس انرژی 1-   پذیرش در بازار فیریکی  و بازار مشتقه

 

فرآیند پذیرش شرکت بورس انرژی بر اساس دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی مصوب مورخ 1391/07/29 هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.


شرکت های متقاضی پذیرش در بازار فیزیکی می بایست از طریق شرکت های مشاور پذیرش (کارگزاران دارای مجوز فعالیت در بورس انرژی) اقدام کنند.

برای آشنایی بیشتر با نحوه پذیرش و اطلاعات مورد نیاز، فرم هایی که می بایست توسط شرکت متقاضی پذیرش تکمیل گردد به شرح ذیل می باشد . علاقه مندان می توانند جهت دریافت فرم ها از طریق سایت شرکت بورس انرژی اقدام مقتضی بعمل آورند .

 

-         فرم پرسش نامه پذیرش - کد IEE-L-02

-         امیدنامه - کد IEE-L-03

-         فرم شناسه کالا - کد IEE-L-04

-         فرم تطابق کالا - کد IEE-L-05

-         فرم تعهد نامه - کد IEE-L-07

-         قرارداد مشاور پذیرش - کد IEE-L-08

-         چک لیست تحویل مدارک پذیرش - کد IEE-L-10

-         فرم معرفی نامه پذیرش از مراجع ذیصلاح برای کالای برق - کد IEE-L-11

-         فرم سفارش خرید بازار فیزیکی ،

-         فرم سفارش فروش بازار فیزیکی ،

-         فرم سفارش خرید بازار مشتقه ،

-         فرم سفارش فروش بازار مشتقه ،


 

 

 

 

 

 

 

 

کارگزاری انصار
دی ان ان