اشخاص حقیقی

1-    مراجعه حضوری به کارگزاری با همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی
2-    تهیه کپی و اسکن رنگی تمام صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی
3-    تکمیل فرم احراز هویت مشتریان حقیقی
4-    تکمیل فرم اقرارنامه و بیانیه ریسک
5-    تکمیل فرم درخواست کد مشتریان
6-    دریافت نامه معرفی به بانک از کارگزار
7-    تکمیل فرم معرفی اطلاعات حساب بانکی (دو نسخه)
8-    مراجعه به بانک جهت افتتاح حساب شخصی و حساب در اختیار بورس

    هنگام مراجعه به بانک نامه معرفی به بانک را که از کارگزار خود دریافت نموده اید به همراه داشته باشید.
    فرم معرفی اطلاعات حساب بانکی بعد از افتتاح حساب باید توسط بانک مهر گردد.(در دو نسخه)  لذا هنگام مراجعه به بانک این فرم را نیز به همراه خود داشته باشید.

9-    کسب احراز صلاحیت مشتری جهت انجام معاملات توسط کارگزار

10-    ارائه کلیه مدراک تکمیل شده فوق به کارگزاردی ان ان